Yongzhi Chu

documentary photographer, China

Yongzhi Chu was born in 1973 in Yuexi County, Anhui Province. He is a documentary photographer working for Zhejiang Daily Press Group.

Yongzhi Chu

© Jiansheng Sheng

Contact details

Country:
China