About

Yongzhi Chu

China

Yongzhi Chu was born in 1973 in Yuexi County, Anhui Province. He is a documentary photographer working for Zhejiang Daily Press Group.

Yongzhi Chu